Regulamin 2023

„KLASYK BESKIDZKI” – wyścig szosowy

Organizator:
Klub Kolarski Grupetto Gorlice
38-300 Gorlice, ul. Św. Maksyma 6
NIP: 7382110925

Nr. rachunku bankowego:
17 1140 2017 0000 4702 0575 2490 (w tytule przelewu: Imię,Nazwisko + Klasyk 2023)

Kontakt:
Sebastian Chłanda
e-mail: grupettogorlice@gmail.com

Termin i miejsce organizacji wyścigu:
Termin: 03.05.2023 r.

Miejsce startu, biuro zawodów:
38-312 Łosie, Łosie 210, Bar „Pstrąg u Eda” (pstragueda.pl)

Program:
03.05.2023 (środa)
godz. 7:45 – 9:45 – biuro zawodów
godz. 10:30 – START Wyścigu
godz. 14:00 – dekoracja, rozdanie nagród, zakończenie

Warunki uczestnictwa:
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.klasykbeskidzki.pl/zapisy w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej do zamknięcia biura zawodów, lub zgłoszenie się osobiste w biurze zawodów.
(Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Zawodów).

2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora lub w biurze zawodów
3. Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów (FORMULARZ)
4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
8. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numer nalepiony na sztycy podsiodłowej. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.
9. W wyścigu obowiązkiem jest posiadanie roweru szosowego bez lemondki (rowery triathlonowe i czasowe nie będę dopuszczone do startu). Wyjątkowo można startować na rowerze typu MTB i cross.

Zgłoszenia i wpisowe:
1. Zapisy ruszają 5 grudnia 2022 r. o godzinie 20:00
LIMIT UCZESTNIKÓW: 400 osób (decyduje kolejność wpłat)
2. Opłata startowa wynosi:
– 130 zł brutto płatne przelewem w terminie do 05.03.2023 r.
– 150 zł brutto płatne przelewem w terminie do 02.04.2023 r.
– 170 zł brutto płatne przelewem w terminie do 01.05.2023 r.
– 200 zł brutto płatne w biurze zawodów

3. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 100% wysokości wpisowego, w tym przypadku proszę poinformować organizatora e-mailem grupettogorlice@gmail.com w terminie do 02.04.2023 do godz. 20.00

4. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się organizator nie zwraca wpisowego.

5. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej w Sklepie Rowerowym Ostre Koło w Gorlicach (ul. Bardiowska 1A): WWW

6. Przepisanie pakietu na inną osobę jest możliwe do 22.04.2023 r. W tym celu zawodnik, na którego przepisywany jest pakiet musi wypełnić formularz w systemie zapisów. W momencie, kiedy nowy zawodnik jest już zgłoszony, zawodnik zrzekający się pakietu powinien napisać maila na adres: grupettogorlice@gmail.com , w mailu należy podać imiona i nazwiska zawodników dokonujących między sobą transakcji.

Organizacja wyścigu:
1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych.
2. Start wyścigu nastąpi z okolic biura zawodów o godz. 10:30
3. Limit zapisów to 400 osób.
4. Na starcie będzie obowiązywał sektor startowy dla zawodników, którzy w 2022 r. ukończyli Klasyk Beskidzki na miejscach od 1 do 80 + 10 kobiet (open kobiet 1-10 miejsce) + 20 miejsc organizatora
5. Na starcie i na trasie będzie zlokalizowany punkt kontrolny, którego ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
6. Na trasie wyścigu NIE będzie bufetu.
7. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą wyznaczony dystans.
8. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
9. Zawodnicy jadący w peletonie będą objęci eskortą policji. Osoby, które będą odstawać od peletonu (+ 15 min.) zostaną wyprzedzone przez ostatni wóz policyjny i od tego momentu jadą zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
10. Podczas zawodów lekarz wyścigu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.
11. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Świadczenia dla zawodników:

Pakiet startowy:
– numer startowy na sztycę podsiodłową
– krem Chamois Butt’r
– skarpetki „Klasyk Beskidzki 2023”
– odżywka NamedSport

– możliwość skorzystania z serwisu rowerowego przed zawodami
– oznakowanie na trasie wyścigu
– zamknięcie dla ruchu dróg publicznych
– depozyt
– zabezpieczenie medyczne
– elektroniczny pomiar czasu + powiadomienie sms o uzyskanym wyniku
– butelka 0,5l wody mineralnej Wysowianka na mecie
– posiłek w biurze zawodów

Klasyfikacje:

 Klasyfikacja Generalna kobiet i mężczyzn:
 mężczyźni
I miejsce – 400 zł + dyplom + puchar + spersonalizowana koszulka kolarska Raso
II miejsce – 350 zł + dyplom + puchar
III miejsce – 300 zł + dyplom + puchar

 kobiety
I miejsce – 400 zł + dyplom + puchar + spersonalizowana koszulka kolarska Raso
II miejsce – 350 zł + dyplom + puchar
III miejsce – 300 zł + dyplom + puchar

 Kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet miejsca I-III:
M1 – do 21 lat (2002r.  i młodsi): nagrody rzeczowe (wartość 200+150+100 zł) + dyplom + medal
M2 – 22-29 lat (1994 do 2001): nagrody rzeczowe (wartość 200+150+100 zł) + dyplom + medal
M3 – 30-39 lat (1984 do 1993): nagrody rzeczowe (wartość 200+150+100 zł) + dyplom + medal
M4 – 40-49 lat (1974 do 1983): nagrody rzeczowe (wartość 200+150+100 zł) + dyplom + medal
M5 – 50-59 lat (1964 do 1973): nagrody rzeczowe (wartość 200+150+100 zł) + dyplom + medal
M6 – 60+ lat (1963 i starsi): nagrody rzeczowe (wartość 200+150+100 zł) +dyplom +medal

K1 – do lat 35 (1988 i młodsze kobiety): nagrody rzeczowe (wartość 200+150+100 zł) + dyplom + medal
K2 – 36 lat i więcej (1987 i starsze kobiety): nagrody rzeczowe (wartość 200+150+100 zł) +dyplom +medal

 Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 300 zł + dyplom + puchar
II miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 200 zł + dyplom
III miejsce – nagrody rzeczowe o wartości  150 zł + dyplom

(Najniższa suma czasów trzech najszybszych zawodników drużyny. Nazwa drużyny musi być taka sama przy zawodnikach z tej samej drużyny. Liczba zawodników drużyny bez ograniczeń)

Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego:
Upominki dla trzech najlepszych zawodników „Ziemi Gorlickiej” (osoba zamieszkująca powiat gorlicki lub reprezentująca klub z tego powiatu), oraz dla najlepszej zawodniczki.

Trójka zawodników spędzająca na trasie najwięcej czasu 🙂
W nagrodę najnowsze wydanie magazynu SZOSA

UWAGA ! Nagrody z kategorii generalnej nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.
Aby otrzymać nagrodę obowiązkiem jest pojawienie się na dekoracji.

Kary:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
– łamanie zasad ruchu drogowego
– nie używanie sztywnych kasków
– nadmierne śmiecenie
– braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy
– nieprzestrzeganie zasad fair play
– pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie
– skracanie trasy

Protesty:
1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

Informacje dodatkowe:
1. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania zawodów i tzw. “sił wyższych”.
2. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zawodów.
3. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4.  Organizator zawodów jest ubezpieczony od  OC imprez masowych na kwotę 100 000 zł
5. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian najpóźniej na 7 dni przed zawodami.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Klasyku Beskidzkiego jest Timekeeper z siedzibą w Ropczycach, ul. Rynek 1, NIP: 8181227443.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem https://timekeeper.pl/wp-content/uploads/Polityka-prywatno%C5%9Bci-1.txt

Aktualizacja: 20-11-2022